Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Chân đá cuội để lavabo MAR75

Lavabo đá cuội

Lavabo đá cuội MAR15V

Lavabo đá cuội

Lavabo đá cuội MAR15HV

Lavabo đá cuội

Bồn tiểu đá cuội

Lavabo đá cuội

Lavabo đá cuội MAR15C

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Bệ để lavabo TD15V

Lavabo đá cuội

Lavabo đá cuội MAR15i

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Trụ đế để lavabo TD17V